Uitleg van onze algemene voorwaarden

 

Op al onze reizen zijn onderstaande boekings- en reisvoorwaarden van toepassing. Deze hebben betrekking op het boekingsproces, de uitvoering en afhandeling van de reis. Bij het boeken van één van onze reizen conformeert u zich dan ook aan deze voorwaarden. Daarnaast vallen al onze reizen onder de garantie van de Stichting GGTO. Mocht u hierover vragen hebben dan horen wij dat graag van u.

 

 

Het boeken van een reis

 

Indien u een reis bij ons wilt boeken kunt u de reserveringsaanvraag op onze website invullen en versturen. Wilt u  het boekingsproces liever telefonisch met ons doorlopen of eventueel bij ons langskomen, bel dan met één van onze reisadviseurs op 038-4579643 of mail naar info@go-north.nl, wij helpen u graag.

Nadat u via onze website een reserveringsaanvraag hebt verstuurd nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om uw reis en reissom met u door te nemen. Pas dan wordt, na uw goedkeuring, uw reis definitief geboekt.  Zodra u telefonisch akkoord bent gegaan met de besproken reserveringsaanvraag, kunt u niet meer kosteloos annuleren of wijzigen.

 

Tijdens het boeken dient u rekening te houden met twee mogelijkheden:

1. De door u geboekte reis wordt direct bevestigd door Go North. In dat geval ontvangt u zo spoedig mogelijk uw boekingsbevestiging en factuur per e-mail.

2. De door u geboekte reis (of onderdelen ervan) moet eerst door ons worden aangevraagd. Als wij de reis volgens uw wensen kunnen regelen is uw boeking definitief en ontvangt u automatisch de boekingsbevestiging en factuur per mail (vaak na 1 tot 10 werkdagen). Is een accommodatie volgeboekt, dan reserveren wij een gelijkwaardig alternatief voor u. Het definitieve reisschema vindt u op uw boekingsbevestiging en factuur. Indien bepaalde programmaonderdelen of accommodaties niet bevestigd kunnen worden, of niet tegen dezelfde prijs, dan nemen wij contact met u op om te overleggen over eventuele alternatieven.

 

De informatie op onze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Go North behoudt zich het recht voor om de op onze website vermelde tarieven, informatie etc. met of zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Kennelijke fouten en vergissingen op deze website verbinden ons niet, noch is Go North verantwoordelijk voor de gevolgen die hieruit voortvloeien.

 

Algemene voorwaarden

 

1. Reisovereenkomst

 

a. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van  Go North door de reiziger.

b. Een reiziger die namens of ten behoeve van (een) andere reiziger(s) een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk.

 

2. Boeking

 

De boeking van een reis geschiedt door het ingevulde reserveringsaanvraag formulier te mailen naar Go North of samen met één van de medewerkers telefonisch of bij ons op kantoor door te nemen en in te vullen. De boeking van de reis is definitief na goedkeuring van de reiziger. Binnen tien dagen na ontvangst van de reserveringsaanvraag krijgt de reiziger  een boekingsbevestiging en factuur.

 

3. Betaling

 

a. Bij boeking door de reiziger maakt Go North de factuur op. Deze factuur wordt naar de reiziger per e-mail verzonden. De reiziger dient zich aan de in de factuur genoemde betalingsdata te houden; een aanbetaling en de restantbetaling. De aanbetaling dient binnen acht dagen na opmaak van de factuur voldaan te zijn. De aanbetaling bedraagt 25% van de reissom plus de bijdrage aan het garantiefonds GGTO (€ 7,50 per reiziger)  eventueel vermeerderd met de premie voor een reis- en/of annuleringsverzekering en de kosten voor de vliegtickets indien deze meer dan 25% van de totale reissom bedragen. Mocht u zelf uw reis- en/of annuleringsverzekering hebben afgesloten via onze website dan wordt de premie direct door Allianz Global Assistance aan u in rekening gebracht.

b. Het restant van de reissom dient uiterlijk binnen zes weken voor de aanvangsdatum van de reis te worden voldaan.

c. Bij boeking van een reis acht weken of korter voor vertrek dient de gehele reissom binnen acht dagen na ontvangst van de factuur, ineens te worden overgemaakt op de rekening van Go North.

d. Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de reisovereenkomst door Go North.

e. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Go North zal de reiziger hier telefonisch en schriftelijk op wijzen en de reiziger heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Go North heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 7 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

 

4. Reissom

 

a. De gepubliceerde reissommen zijn per persoon en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in de arrangementen van Go North zijn omschreven.

b. De hoogte van de gepubliceerde reissommen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen zoals die bij Go North bekend waren op het moment van het maken van de publicatie. Go North behoudt zich het recht voor om bij ingrijpende prijsstijgingen de reissom te verhogen. De reiziger wordt hier zo spoedig mogelijk schriftelijk van op de hoogte gebracht. De reiziger heeft het recht om bij een prijsverhoging van meer dan 10% kosteloos binnen 8 dagen schriftelijk te annuleren

 

5. Reisduur en programma

 

a. Wijzigingen in de dienstregelingen en vluchtschema's van vervoerders kunnen van invloed zijn op de reisduur. De reiziger heeft geen recht op restitutie van een deel van de reissom als gevolg van deze wijzigingen. Ook kan de reiziger geen schadevergoeding eisen als gevolg van vertragingen.

b. Bij al onze reizen staat precies aangegeven welke reisonderdelen inbegrepen zijn in de reissom. Mocht hier onduidelijkheid over bestaan dan dient u daar bij ons navraag over te doen.

 

6. Programmawijzigingen

 

Onvoorziene lokale omstandigheden en het soms avontuurlijke karakter van de reizen die Go North aanbiedt, kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Dit kan tevens het geval zijn bij overmacht situaties zoals politieke omstandigheden, oorlog, natuurrampen, weersomstandigheden, algemene stakingen etc. Go North c.q. reisbegeleider zal er voor zorgen dat het originele karakter van de reis zo veel mogelijk behouden zal blijven. Indien de wijzigingen voor de aanvang van de reis bekend zijn, zal de reiziger hiervan op de hoogte worden gesteld. Tijdens de reis zal een wijziging in overleg met de reiziger worden gemaakt.

 

7. Annulering door de reiziger

.

Indien de reiziger de reisovereenkomst voor aanvang van de reis opzegt (annuleert) dan verplicht de reiziger zich Go North de schade te vergoeden die Go North ten gevolge van de opzegging lijdt. Deze schade bedraagt maximaal de reissom.

 

Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk te geschieden. Als annuleringsdatum geldt de ontvangstdatum van de brief. Bij annulering bent u de volgende bedragen verschuldigd plus de eventueel al gemaakte kosten door Go North:

 

a. Tot 56 dagen voor vertrek: de aanbetaling van 25% van de reissom

b. Van 56 tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom

c. Van 28 tot 15 dagen voor vertrek: 75 % van de reissom

d. Van 15 dagen voor vertrek tot en met de dag van vertrek: 100 % van de reissom

 

Voor de reis "IJsland rond" en de reis "IJsland Groenland Expeditie Cruise" gelden de volgende bedragen  plus de eventueel al gemaakte kosten door Go North:

 

a. Tot 56 dagen voor vertrek 40% van de reissom

b. Van 56 tot 41 dagen voor vertrek 75% van de reissom

c. Van 41 tot 28 dagen voor vertrek 85% van de reissom

d. Van 0 tot 28 voor vertrek 100% van de reissom

 

Voor de reizen "Arctisch Lapland", "Intens Lapland", "Lapland Wildernis Lodge Nangu" en "Lapland in stijl" gelden de volgende bedragen plus de eventueel al gemaakte kosten door Go North:

 

a. Tot 56 dagen voor vertrek 25% van de reissom

b. Van 56 tot 28 dagen voor vertrek 75% van de reissom

d. Van 0 tot 28 voor vertrek 100% van de reissom

 

 

8. Onvoldoende deelname (betreft groepsreizen)

 

Indien drie weken voor aanvang van een groepsreis het aantal aanmeldingen minder is dan het minimale aantal dat vermeld staat in de publicatie, houdt Go North zich het recht voor om de reis te annuleren, zonder aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor schade van welke aard dan ook. De reiziger zal de reeds betaalde reissom onmiddellijk terug betaald krijgen. Of de reiziger kan kosteloos omboeken naar een andere reis. Eventuele zelf aangeschafte vliegtickets zijn voor eigen kosten.

 

9. Reisdocumenten, reisbescheiden en bagage

 

a. De reiziger dient bij het vertrek in het bezit te zijn van alle vereiste, geldige documenten.

b. Go  North is niet aansprakelijk als de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen als gevolg van tekortkomingen in zijn reisdocumenten.

c. Go North is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

 

10.  Verzekeringen

 

Go North vindt het verstandig dat u goed verzekerd op reis gaat en raadt u aan een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Dit om vervelende situaties te voorkomen.

 

11. Aansprakelijkheid

 

a. Go North is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de reis volgens de reisovereenkomst. Bij de beoordeling hiervan dient mede rekening te worden gehouden met het avontuurlijke karakter van de reis, de lokale omstandigheden, gewoonten, gebruiken en beperkingen die de bestemming en de aard van de reis met zich mee kunnen brengen.

b. Go North is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

 -Tekortkomingen in de uitvoer van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de reiziger, waaronder inbegrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger.

 -Invloed en handelen van niet bij de overeenkomst betrokken derden.

 -Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Go North en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Go North kunnen worden toegerekend.

 -Overmacht situaties zoals: natuurrampen, oorlogen, politieke onrust, stakingen, wijzigingen    vluchtschema's.

 -Diefstal, verlies, schade aan eigendommen.

 -Ziekte van de reiziger

 -Fouten gemaakt door luchtvaartmaatschappijen

c. Go North aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringskosten verzekeringen dekking bieden.

d. In geval Go North aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot, of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal één maal de reissom minus de gemaakte kosten.

e. De aansprakelijkheid van Go North voor andere schade dan die veroorzaakt is door overlijden of letsel van de reiziger is in alle gevallen beperkt tot maximaal één maal de reissom.

 

12. Verplichtingen van de reiziger

 

a. De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede reisuitvoering van de reisorganisator c.q. de reisbegeleider op te volgen. De reiziger is zelf aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting.

b. Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in sterke mate bemoeilijkt wordt, of hierdoor de deelnemers van de groep of de organisatie in gevaar brengt, kan hij/zij door Go North c.q. de reisbegeleider van verdere deelname van de reis worden uitgesloten. Indien en voor zover de gevolgen van de hinder en last aan de reiziger kunnen worden toegerekend, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn/haar rekening komen.

 

13. Klachten

 

Indien er tijden de reis volgens de reiziger een tekortkoming is in de uitvoering van de reis overeenkomstig de reisovereenkomst dient de reiziger dit ter plaatse zo snel mogelijk kenbaar te maken aan de reisleiding, onze lokale vertegenwoordiger of ons kantoor in Nederland (contactgegevens vindt u in uw reisbescheiden). Go North zal daarop proberen het ongemak naar tevredenheid op te lossen. Mocht Go North daarin niet in staat zijn dan dient de reiziger ter plekke een klachtenrapport in te vullen, welke Go North bij terugkomst van de reis in behandeling zal nemen. Indien de reiziger ter plaatse de klacht niet kenbaar heeft gemaakt en Go North derhalve niet in staat is gesteld om de tekortkoming op te lossen vervalt het recht van de reiziger op schadevergoeding bij thuiskomst.

 

14. Stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators

 

Go North is aangesloten bij de GGTO. De Stichting GGTO staat er voor garant dat de reiziger het reeds betaalde deel van de reissom terug krijgt indien Go North in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór het vertrek maar ook tijdens het verblijf op locatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens het verblijf de terugreis indien Go North, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen. Door Go North wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van € 7,50 per reiziger in rekening gebracht aan de reiziger. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden.

 

15. Wijzigingskosten

 

Heeft u na definitieve boeking alsnog aanvullende wensen die de gemaakte reservering of bestaande reisovereenkomst veranderen? Dan brengen wij u € 50,= wijzigingskosten in rekening, naast de kosten die de wijziging met zich mee brengt en/of de eventuele annuleringskosten. Bij het wijzigen van een reisbestemming vertrekdatum of een wijziging binnen de reis waardoor een deel van de reis opnieuw moet worden aangevraagd, gelden de reguliere annuleringsvoorwaarden.

 

16. Prijsvoorbehoud

 

Go North kan eventuele wijzigingen in de vervoerskosten (inclusief brandstofkosten), verschuldigde belastingen en heffingen en wisselkoersen doorberekenen. Als de BTW voorschriften worden gewijzigd, past Go North de prijzen aan.

 

17. Persoonlijke gegevens

 

Alle door de reiziger verstrekte persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk en alleen voor de daartoe betreffende doeleinden gebruikt overeenkomstig de Wet op bescherming persoonsgegevens behandeld. Wel dient Go North de persoonlijke gegevens van de reiziger (deels) beschikbaar te stellen aan onze partners te weten; luchtvaartmaatschappijen, lokale vertegenwoordigers en onze reisleiders ten einde een gedegen voorbereiding en uitvoering van de reis te kunnen waarborgen.

 

18. Reisbescheiden

 

De reiziger ontvangt de reisbescheiden uiterlijk twee weken voor aanvang van de reis. Hierin treft de reiziger de vluchtgegevens, e-tickets, reisprogramma, eventuele vouchers en aanvullende reisinformatie die betrekking heeft op de bestemming en/of reis. Go North vraagt de reiziger deze direct bij ontvangst te controleren op compleetheid en juistheid en eventuele onvolkomenheden per omgaande aan Go North te melden zodat Go North de reiziger nog voorafgaand aan de reis de juiste papieren kan toesturen.

 

19. Nederlands recht

 

Op de algemene voorwaarden en de reisovereenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle claims en vorderingen vervallen binnen één jaar na het uitvoeren van de reis.

Neem gerust contact met ons, wij helpen u graag!

 

U kunt ons telefonisch bereiken op +(31) 038 457 96 43  van maandag tot en met vrijdag 09.00u - 17.00u.

 

Of stel ons een vraag via ons contactformulier.

Volg ons op:

U kunt ons telefonisch bereiken op   van maandag tot en met vrijdag 09.00u - 17.00u.